"SOCIAL AND TECHNICAL RESEARCH"

JOURNAL OF SOCIAL AND TECHNICAL STUDIES - ISSN 2303-8462

Index Copernicus
Papers published in the journal Social and technical research are referred to in the following databases:
- Index Copernicus International and
- CEEOL (Central and Eastern European Online Library).


2015. year - number 1

REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZNANJE, OBRAZOVANJE I SPOSOBNOST ZA RAZVOJ PROIZVODA KAO DOMINATNI FAKTORI RAZVOJA NEKE DRŽAVE KNOWLEDGE, EDUCATION AND ABILITY FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTS AS THE DOMINANT FACTORS OF DEVELOPMENT OF A COUNTRY Author: Prof. VŠ Radoslav Tomović EXPERT ARTICLE STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA NA VISOKOJ ŠKOLI „LOGOS CENTAR“ U MOSTARU CREATING PRESUMPTIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT THE HIGH EDUCATIONAL INSTITUTION "LOGOS CENTER" IN MOSTAR Author: Prof. VŠ Lutvo Haznadarević EXPERT ARTICLE SAVREMENE APLIKACIJE I DB U PRECIZNOJ IDENTIFIKACIJI I PROCENI VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH, PRETOVARNIH I POLJOPRIVREDNIH MAŠINA MODERN APPLICATIONS AND DB IN A PRECISE IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF THE VALUE OF CONSTRUCTION, RELOADING AND AGRICULTURAL MACHINERY Authors: Prof. VŠ Velibor Peulić, Pred. VŠ Nebojša Zdravković, Mr. sc. Marinko Jakovljević, Katarina Zdravković, dipl.ecc EXPERT ARTICLE UREDNO ODRŽAVANJE VOZILA I USKLAĐENOST PROPISA SA PROPISOM EU-A KAO PREDUVJET SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ REGULAR VEHICLE MAINTENANCE AND COMPATIBILITY OF REGULATIONS WITH THE EU REGULATIONS AS A PRECONDITION OF REDUCING A HARMFUL ENVIRONMENTAL IMPACT Authors: Prof. VŠ Lutvo Haznadarević, Dr. sc. Nikša Koboević, Prof. dr. Ante Mišković EXPERT ARTICLE TRANS-EUROPSKA TRANSPORTNA MREŢA I MREŢA PAN-EUROPSKIH KORIDORA TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK AND PAN-EUROPEAN NETWORK OF CORRIDORS Author: Pred. VŠ Igor Marković EXPERT ARTICLE OPRAVDANOST UVOĐENJA NOVIH AUTOBUSKIH LINIJA I REORGANIZACIJA JGP-a NA UŽOJ TERITORIJI GRADA MOSTARA JUSTIFICATION OF INTRODUCTING NEW BUS LINES AND REORGANIZATION OF PUBLIC TRANSPORTATION IN THE NARROW TERRITORY IN MOSTAR Authors: Pred. VŠ Nermin Palić, Pred. VŠ Džemal Cinac EXPERT ARTICLE DINAMIKA UPOTREBE PLASTIČNIH MASA – DOBA EKO PLASTIKE PLASTIC USE DYNAMICS – ECO PLASTIC AGE Author: Pred. VŠ Kuštrić Đenita EXPERT ARTICLE ODGOVORNI MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE MARKETING RESPONSIBLE TOURISM DESTINATION Author: Doc. dr. sc. Edin Čolaković EXPERT ARTICLE POLITIKA PRIZNAVANJA PRIHODA I FINANCIJSKA USPJEŠNOST REVENUE RECOGNITION POLICIES AND FINANCIAL EFFICACY Author: Dragan Gabrić EXPERT ARTICLE ZNAČAJ MONETARNOG MENADŢMENTA U UPRAVLJANJU NEZAVISNOM MONETARNOM POLITIKOM IMPORTANCE OF MONETARY MANAGEMENT IN MANAGING AN INDEPENDENT MONETARY POLICY Author: Prof. VŠ Haris Šarganović EXPERT ARTICLE POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE I NJIHOV ZNAČAJ U ISTRAŽIVANJU KRIVIČNIH DJELA SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIONS AND THEIR IMPORTANCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES Author: Pred. VŠ Mirzo Selimić

2015. year - number 2

EXPERT ARTICLE ZNAČAJ KRIZNOG MENADŽMENTA ZA POSLOVANJE SIGNIFICANCE OF CRISIS MANAGEMENT FOR BUSINESS Authors: Prof. dr. Faruk Jašarević, Mr. Ermin Kuka EXPERT ARTICLE DOPRINOS TUMAĆENJU I IMPLEMENTACIJI REVIDIRANIH STANDARDA I SMJERNICA ZA OSIGURANJE KVALITETA U EUROPSKOM PODRUČJU VISOKOG OBRAZOVANJA IZ 2015. GODINE CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF REVISED STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA FROM 2015. Authors: Alim Abazović dipl.iur., Nermin Palić, MA – dipl. ing. EXPERT ARTICLE RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA NA VISOKOJ ŠKOLI „CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ KISELJAK THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT COLLEGE „CEPS-CENTRE FOR BUSINESS STUDIES“ KISELJAK Authors: Alim Abazović dipl.iur., Nermin Palić, MA – dipl. ing. saobr. i kom. EXPERT ARTICLE UPORABA VIZUALNOG SENZORA ZA DETEKTIRANJE ORIJENTIRA KOD NAVIGACIJE MOBILNOG ROBOTA U ZATVORENOM PROSTORU USE OF VISUAL SENSOR FOR LANDMARKS DETECTION IN MOBILE ROBOT INDOOR NAVIGATION Authors: Boris Crnokić, dipl. inţ. stroj., Mr. sc. Miroslav Grubišić EXPERT ARTICLE MAKROEKONOMSKI EFEKTI NA BOSNU I HERCEGOVINU SPORAZUMA O TRANSATLANTSKOM TRGOVINSKOM I INVESTICIJSKOM PARTNERSTVU SAD I EU (TTIP) MACROECONOMIC EFFECTS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA AGREEMENT TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP BETWEEN USA AND EU (TTIP) Author: Prof.VŠ.dr.sci. Haris Šarganović EXPERT ARTICLE SUSTAVI VATRODOJAVE U TUNELIMA A FIRE ALARM SYSTEMS IN TUNELLS Authors: Mr. sc. Igor Marković, dipl.ing., Zdravko Todorović, BA cest. prom. EXPERT ARTICLE KRIMINALITET URBANIH SREDINA – URBANO NASILJE CRIMINALITY OF URBAN ENVIRONMENTS – URBAN VIOLENCE Authors: Doc. dr. Vjekoslav Vuković, Pred. VŠ Mirzo Selimić EXPERT ARTICLE OSOBE S ANTISOCIJALNIM POREMEĆAJEM LIĈNOSTI KAO POĈINITELJI KAZNENOG DJELA SILOVANJA PERSONS WITH ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER AS A RAPE CRIMINAL OFFENDERS Authors: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim. EXPERT ARTICLE SADISTIČKI SILOVATELJI – PROFIL LIČNOSTI, MODUS OPERANDI, FARMAKOLOŠKI TRETMAN, RECIDIV SADISTIC RAPISTS - A PERSONALITY PROFILE, MODUS OPERANDI, PHARMACOLOGICAL TREATMENT, RELAPSE Authors: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim.

2016. year - number 1

EXPERT ARTICLE HULIGANSTVO, KRIMINAL I KAZNENA POLITIKA HOOLIGANISM, CRIME AND PUNISHMENT POLICY Author: Msc Maja Ilić EXPERT ARTICLE MIKROĈIPIRANJE – PREVENCIJA KRIMINALITETA ILI KRŠENJE TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA MICROCHIPPING – CRIME PREVENTION OR VIOLATION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS Authors: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Ines Jambrek Petrak, mag. iur. Et, univ.spec.crim. EXPERT ARTICLE PRIMJENA DNK ANALIZE U RASVJETLJAVANJU KRIVIČNOG DJELA TEŠKOG UBISTVA THE ROLE OF DNA EXPERTISE IN THE DISCOVERY OF THE CRIME OF AGGRAVATED MURDER Author: Mladen Vuković, MA EXPERT ARTICLE REAKCIJA NA ZLOUPOTREBU OPOJNIH DROGA REACTION TO DRUGS ABUSE Author: Msc Maja Ilić EXPERT ARTICLE RADIKALNE KRIMINOLOŠKE TEORIJE I TEORIJE BIJELOG OKOVRATNIKA - MOGUĆNOST PRIMJENE U SLUČAJEVIMA ANALIZIRANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA RADICAL CRIMINOLOGICAL THEORIES AND THEORIES OF WHITE COLLAR - POSSIBILITIES OF APPLICATION IN CASES OF ANALYZING ORGANIZED CRIME Author: Muris Mujanović EXPERT ARTICLE NASILJE U PORODICI U PRAKSI CENTRA JAVNE BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA DOMESTIC VIOLENCE IN PRACTICE OF THE PUBLIC SECURITY CENTER BANJA LUKA Authors: Goran Guska MA, Mr. sc. Goran Blagojević EXPERT ARTICLE ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA ISKAZANA U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BIH PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS EXPRESSED IN DECISIONS OF CONSTITUTIONAL COURT OF THE FEDERATION OF B&H Author: Doc. dr. Kata Senjak EXPERT ARTICLE FENOMEN AKTIVNOG STARENJA U PROCESU KREIRANJA JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI PHENOMENON OF ACTIVE AGING IN THE PROCESS OF CREATING PUBLIC POLICIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Prof. dr. Faruk Jašarević, Mr. Ermin Kuka EXPERT ARTICLE FINANSIJSKE AKTIVNOSTI SVJETSKE BANKE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE WORLD BANK IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS Author: Pred. VŠ Mirjana Radaković EXPERT ARTICLE ДЕТЕКОВАНА ЕВАЗИЈА ПОРЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ STRUCTURE OF EVASION IN REPUBLIC OF SERBIA Authors: Др Миодраг Тодоровић, Др Слободан Радоњић, Самир Љајић EXPERT ARTICLE STRATEGIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA – OSNOVNI POJMOVI STRATEGY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – BASIC CONCEPTS Authors: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Ines Jambrek Petrak, mag. iur. et univ.spec.crim. EXPERT ARTICLE POSEBNE MJERE U KONTROLI KONCENTRACIJA U KONKURENCIJSKOM PRAVU EU I BIH MERGER REMEDIES IN THE COMPETITION LAW OF EU AND B&H Author: Pred. VŠ Mirza Kulenović, MA EXPERT ARTICLE UTICAJ MEĐUNARODNO MONETARNOG FONDA NA EKONOMIJU BOSNE I HERCEGOVINE IMPACT OF INTERNATIONAL MONETARY FUND ON THE ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Pred. VŠ Mirjana Radaković EXPERT ARTICLE ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA SA PRIMJENOM SPECIJALNIH MAZIVA, TEHNOLOGIJA I TEHNIKA PODMAZIVANJA MAINTENANCE OF TECHNICAL SYSTEMS WITH THE APPLICATION OF SPECIAL LUBRICANTS, TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES OF LUBRICATION Authors: Pred.VŠ Rodoljub Blaženović dipl. ing., Pred.VŠ Slobodan Jurić dipl. ing.

2016. year - number 2

2017. year - number 1

EXPERT ARTICLE PLANIRANJE I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOJ UPRAVI STRATEGIC PLANNING AND ORGANIZATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION Author: Dr. sc. Sead Maslo REVIEW ARTICLE UTICAJ UPRAVLJAČKE I ORGANIZACIJSKE KULTURE NA EFIKASNOST RADA JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI THE IMPACT OF THE MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE WORK EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Mr. sc. Suada Kuljaninović EXPERT ARTICLE PLAUZIBILAN OKVIR LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PLAUSIBLE FRAMEWORK OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Mr. sc. Suada Kuljaninović REVIEW ARTICLE SOCIOLOŠKE DIMENZIJE MORALNIH NORMI SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF MORAL NORMS Author: Prof. dr. Nevzet Veladžić EXPERT ARTICLE PRINCIPI DJELOVANJA SLUŽBENIKA I MENADŽMENTA ZA FUNKCIONIRANJE JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PRINCIPLES OF ACTION OF CIVIL SERVANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT IN BOSNIA ANDHERZEGOVINA Author: Prof. dr Fuad Purišević, Dr. sc. Mersiha Slipičević, Mag. iur. Bojana Karaica EXPERT ARTICLE ODGOVORNOST VODSTVA U PROCESU POTPUNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM (TQM) RESPONSIBILITY OF LEADERSHIP IN THE PROCESS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) Authors: Dr. sci. Faruk Jašarević, Dr. sci. Ermin Kuka, Mr. sci. Adnan Džindo EXPERT ARTICLE ZNAČAJ MAKROPRUDENCIJALNE POLITIKE KOD UPRAVLJANJA SISTEMSKIM RIZICIMA U CILJU OČUVANJA FINANCIJSKE STABILNOSTI THE SIGNIFICANCE OF MACROPRUDENTIAL POLICY AND ITS CONTROL OF SYSTEMATIC RISKS WITH THE GOAL OF MAINTAINING FINANCIAL STABILITY Author: Prof. VŠ. dr. Haris Šarganović EXPERT ARTICLE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DJECE I INTERNET CHILD SEXUAL ABUSE AND THE INTERNET Author: Pred. VŠ Vanja Elezović EXPERT ARTICLE UTICAJ NARKOMANIJE NA PORAST IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA EFFECT OF DRUG ADDICTION ON THE RISE OF CRIMINAL OFFENSES Author: Mr. sc. Igor Jovović EXPERT ARTICLE FORENZIČNO ZNAČENJE DEPRESIVNOG SINDROMA I KRIMINOLOŠKA VAŽNOST ISTOG FORENSIC MEANINIG OF DEPRESSIVE SYNDROME AND CRIMINOLOGICAL IMPORTANCE Authors: Mr. sc. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim., Tomica Starčević, univ.spec.crim. EXPERT ARTICLE PRODUŽENI KOMPAKTNI GENETSKI ALGORITAM (ECGA) EXTENDED COMPACT GENETIC ALGORITHM (ECGA) Authors: Prof. VŠ dr. Hidajet Salkić, Pred. VŠ mr. Nermin Palić EXPERT ARTICLE PRIMJENA 3D GRAFIKE U REKONSTRUKCIJI DOGAĐAJA SAOBRAĆAJNE NESREĆE APPLICATION OF 3D GRAPHICS IN THE RECONSTRUCTION OF EVENTS OF TRAFFIC ACCIDENTS Author: Doc. dr Hadžib Salkić EXPERT ARTICLE POBOLJŠANJE KAO UVJET DOSTIZANJA ZAHTJEVA ZA KVALITETOM IMPROVEMENT AS A REQUIREMENT OF IMPLEMENTING QUALITY REQUIREMENTS Author: Prof. VŠ dr. Ivan Damjanović BOOK REVIEW SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI KROZ PRIMJENU MEDIJACIJE U CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA (2015) PREVENTION AND COMBATING DOMESTIC VIOLENCE THROUGH APPLICATION OF MEDIA IN CHURCH AND RELIGIOUS COMMUNITIES (2015) Author: Pred. VŠ Vanja Elezović

2017. year - number 2

EXPERT ARTICLE UPOTREBA I ZNAČAJ DOKAZA PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE THE USE AND IMPORTANCE OF EVIDENCE AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA AND AT THE COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Mr. sc. Elmedin Ahmić, Prof. dr. Almin Dautbegović, Prof. dr. Nedžad Korajlić EXPERT ARTICLE ZAŠTITA TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA KOD PRIMJENE POSEBNIH ISTRAŽNIH RANJI, UOČENE ANOMALIJE I POSEBNOSTI KOD KD IZ DOMENA KORUPCIJE (OSVRT NA SUDSKU PRAKSU) PROTECTION OF FUNDAMETAL HUMAN RIGHTS USING SPECIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES, DETECTED ANOMALIES AND PARTICULARITIES IN THE CRIMINAL OFFENCES OF CORRUPTION Authors: Doc. dr. Vjekoslav Vuković, Mr. sc. Tomislav Ćurić EXPERT ARTICLE UJEDINJENI NARODI - IZMEĐU LJUDSKIH PRAVA I SIGURNOSTI UNITED NATIONS - BETWEEN HUMAN RIGHTS AND SECURITY Author: Augustin Zonjić, Ivan Kraljević REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER DISKURS O DRUŠTVENIM NORMAMA I SOCIJALNOJ KONTROLI DISCUSSION ON SOCIAL NORMS AND SOCIAL CONTROL Authors: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Pred. VŠ Mirzo Selimić EXPERT ARTICLE NADLEŽNOST I PROCESUIRANJE DJELA MUČENJA PREMA UN KONVENCIJI PROTIV MUČENJA JURISDICTION AND PROSECUTION OF THE ACTS OF TORTURE ACCORDING TO THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE Author: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić EXPERT ARTICLE PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA – BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU INSTITUCIONALNE BLOKADE I EVROPSKOG PUTA EUROPEAN INTEGRATION PROCESS - BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN THE INSTITUTIONAL BLOCKADE AND THE EUROPEAN ROAD Author: Mag. Iur. Merima Čolakhodžić EXPERT ARTICLE SUD EVROPSKE UNIJE ZA SLUŽBENIČKE SPOROVE KAO PRIMJER MOGUĆEG PRAVCA RAZVOJA NACIONALNIH PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL AS AN EXAMPLE OF THE POSSIBLE LAW OF DEVELOPMENT OF NATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS Author: Mag. Iur. Merima Čolakhodžić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER TREND PRIVATNE SIGURNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI TREND OF PRIVATE SECURITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Prof. dr. Armin Kržalić, Mr. sc. Lejla Trnčić EXPERT ARTICLE ULOGA SVIJESTI O SIGURNOSTI KOD MLADIH U CILJU PREVENCIJE I BORBE PROTIV TERORIZMA U KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI THE ROLE OF SECURITY AWARENESS AMONG YOUTH FOR THE PURPOSE OF PREVENTION AND FIGHT AGAINST TERRORISM IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA Author: Turki Eid AlBaqami EXPERT ARTICLE PROBLEMATIKA JAVNIH NABAVKI U KRIZNIM SITUACIJAMA – STUDIJA SLUČAJA PUBLIC PROCUREMENT ISSUES IN CRISIS - A CASE STUDY Authors: Dr. sci. Tarik Rahić, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Doc. dr. Fuad Purišević, Pred. VŠ Mirzo Selimić EXPERT ARTICLE POJEDINI ZAKONSKI MODELI IZ PREKRŠAJNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE SUKLADNO KOJIMA SE POČINITELJIMA NE IZRIČE NOVČANA KAZNA ILI DRUGA PREKRŠAJNO PRAVNA SANKCIJA CERTAIN LEGAL MODELS FROM THE MISDEMEANOR ACT OF THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER WHICH THE PERPETRATORS DOES NOT IMPOSE FINES OR OTHER PUNITIVE LEGAL SANCTIONS Authors: Prof. dr. Velibor Peulić, Pred. VŠ Nermin Palić, Mag. Iur. Goran Matijević EXPERT ARTICLE MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE - STUDIJA SLUČAJA GORNJE PODRINJE MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATION - CASE STUDY GORNJE PODRINJE Author: Dr. sci. Muhamed Ramović EXPERT ARTICLE DRŽAVA U ULOZI REGULATORA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA COUNTRY IN THE ENTRY OF THE FINANCIAL MARKET REGULATOR Author: Pred. VŠ Mirjana Radaković EXPERT ARTICLE UPRAVLJANJE RESURSIMA U FUNKCIJI OSIGURANJA ODRŽIVOG RAZVOJA ORGANIZACIJE RESOURCE MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF SAFEGUARDING SUSTAINABLE ORGANIZATION DEVELOPMENT Author: Doc. dr. Ermin Kuka, Mr. sc. Adnan Džindo REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ANALIZA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA NA MREŽI SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU 2010 – 2015 ROAD TRAFFIC SAFETY ANALYSIS ON THE ROAD NETWORK OF THE ZENICA - DOBOJ CANTON IN PERIOD 2010 - 2015 Author: Pred. VŠ Nermin Palić, Bch. Senaid Mujezinović, Leonardo Pavičić EXPERT ARTICLE FUNKCIONALNO VREDNOVANJE RASKRSNICE PAR SELO NA REGIONALNOM PUTU R469 ŽIVINICE-MEĐAŠ I R470 DUBRAVE - TUZLA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA SA PRIJEDLOGOM REKONSTRUKCIJE FUNCTIONAL EVALUATION OF INTERSECTION PAR SELO ON REGIONAL MOTORWAY R469 ŽIVINICE-MEĐAŠ AND DUBRAVETUZLA IN REGARD OF SAFETY ASPECT WITH PROPOSITION OF RECONSTRUCTION Author: Doc. dr. Esad Mušanović, Amer Kudumović, bsc.ing.građ., Amila Mušanović, bsc.ing.građ. EXPERT ARTICLE PRISTUP TRŽIŠTU CESTOVNOG TRANSPORTA KROZ MOGUĆNOSTI INTERMODALNOG I MULTIMODALNOG TRANSPORTA U BOSNI I HERCEGOVINI ACCESS TO ROAD TRANSPORT TRADE BETWEEN THE POSSIBILITIES OF INTERMODAL AND MULTIMODAL TRANSPORT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Pred. VŠ Igor Marković EXPERT ARTICLE MATERIJALI ZA VATROGASNU ODJEĆU U SKLADU SA STANDARDIMA MATERIALS FOR FIRE-FIGHTING CLOTHING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS Author: Prof. dr. Željko Knežićek, Doc. dr. Esad Mušanović EXPERT ARTICLE EKOLOŠKA ODGOVORNOST SA EKONOMSKOG GLEDIŠTA ECOLOGICAL RESPONSIBILITY FROM THE ECONOMIC GLOSSARY Author: Mr. sc. Miloš Radaković EXPERT ARTICLE MINI HIDROELEKTRANE – EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST ILI BIZNIS? MINI HYDRO POWER PLANTS - ECOLOGICAL ACCEPTANCE OR BUSINESS? Author: Mr. sc. Miloš Radaković EXPERT ARTICLE NOVI PRISTUP POSMATRANJU STRATEGIJE POSLOVANJA U POSLOVNOM SISTEMU ZASNOVNA NA NOVIM TEHNOLOŠKIM RJEŠENJIMA NEW APROACH TO OBSERVING BUSINESS STRATEGIES IN BUSINESS SYSTEMS BASED ON NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AutorI: Prof. dr. Mladen Radivojević, Prof. VŠ Nada Mirjanić-Gluvić, Mattoug Dalal Ramadan Saad, MA, Bojan Žunić, MA EXPERT ARTICLE PLANIRANJE I CILJEVI KVALITETE U UVJETIMA STALNE PROMJENE PLANNING AND QUALITY OBJECTIVES IN THE CONDITIONS OF FIXED CHANGES Author: Prof. dr. Ivan Damjanović

2018. year - number 1

REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER UTVRĐIVANJE SPOLA SKRIPTORA U KRIMINALISTIČKOJ IDENTIFIKACIJI RUKOPISA WRITERS SEX DETERMINATION IN FORENSIC HANDWRITING IDENTIFICATION Author: Muamer Kavazović, Marija Luĉić-Ćatić, Dina Bajraktarević Pajević EXPERT ARTICLE POJAVNI OBLICI UGROŽAVANJA SIGURNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA MANIFESTATIONS OF ENDANGERING SAFETY IN PUBLIC PROCUREMENT Author: Doc. dr. Tarik Rahić, Prof. dr. Nedţad Korajlić, Naida Korajlić, MA ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE TESTIRANJE TEORIJE SOCIJALNE DEZORGANIZACIJE U SVJETLU BOSANSKOHERCEGOVAČKE ZBILJE – KRIMINOLOŠKI I SIGURNOSNI DISKURS SOCIAL DISORGANIZATION THEORY TESTING IN THE LIGHT OF BOSNIAN REALITY – CRIMINOLOGICAL AND SECURITY DISCOURSE Author: Mr.sc. Edita Hasković REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER RAZVOJ DEMOKRACIJE IZMEĐU PRVOG I DRUGOG SVJETSKOG RATA DEVELOPMENT OF DEMOCRACY BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WAR Authors: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Prof. dr. Amela Ĉolić EXPERT ARTICLE KOMUNIKACIJSKI MODELI KOJIMA POBIJEDITI STRAH OD JAVNOG NASTUPA COMMUNICATION MODELS USED TO OVERCOME THE FEAR OF PUBLIC SPEAKING Author: Prof. dr. Velibor Peulić, dipl. ecc., mag.iur. Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, Pred. VŠ Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.* EXPERT ARTICLE UTICAJ TERMOELEKTRANE KAKANJ NA ZAGAĐENJE ZRAKA INFLUENCE OF KAKANJ THERMAL POWER PLANT ON AIR POLLUTION Author: Delila Selimić, MA EXPERT ARTICLE UTICAJ KVALITETA MOTORNOG ULJA NA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA INFLUENCE OF OIL MOTOR QUALITY ON THE MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES Authors: Pred. VŠ Slobodan Jurić, Pred. VŠ Rodoljub Blaženović

2018. year - number 2

REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER IZAZOVI FLEKSIBILNIH OBLIKA RADA I ATIPIĈNIH RADNIH ODNOSA CHALLENGES OF FLEXIBLE TYPES OF WORK AND ATIPIC WORK RELATIONS Author: Dr. sc. Emir Mehmedović, Dipl. iur. Selma Horić EXPERT ARTICLE MOGUĆNOST SUDSKOG PREISPITIVANJA ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJIMA SE UTICALO NA PRAVA GRAĐANA THE POSSIBILITY OF JUDICIAL REVIEW OF DECISIONS OF A HIGH REPRESENTATIVE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WHO HAD IMPACT ON CITIZENS RIGHTS Authors: Merima Šenderović, Mag. Iur., Doc. dr. Kenan Ademović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ORGANIZACIONO PRILAGOĐAVANJE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE SAVREMENIM SIGURNOSNIM IZAZOVIMA ORGANIZATIONAL ADJUSTMENTS OF INTELLIGENCE SERVICE TO MODERN SECURITY THREATS Authors: Doc. dr. Maid Pajević, Doc. dr. Sedţad Milanović, Pred. VŠ Mirzo Selimić, Naida Korajlić, MA EXPERT ARTICLE MARKETING ASPEKTI MODERNE KOMUNIKACIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU - STVARANJE VRIJEDNOSTI STUDENATA THE MARKETING ASPECTS OF MODERN COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION - CREATING VALUE FOR STUDENTS Author: Ivana Lacković, univ.spec.oec., Mateja Popović, struč.spec.comm EXPERT ARTICLE ULOGA BANAKA I MEDIJA U POTICANJU PODUZETNIŠTVA THE ROLE OF BANKS AND THE MEDIA IN ENCOURAGING ENTREPRENEURSHIP Author: Dr. sc. Pave Ivić EXPERT ARTICLE PLANIRANJE RADA DISTRIBUTIVNIH SISTEMA SA UČEŠĆEM DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION AND PLANNING IN THE PRESENCE OF DISTRIBUTED GENERATION TECHNOLOGY Authors: Pred. VŠ Meris Rahmanović dipl.ing.el.teh., Semir Nurkić dipl.ing.el.teh. EXPERT ARTICLE PROGNOZIRANJE POTREBNE ELEKTRIĈNE ENERGIJE FORECASTING THE REQUIRED ELECTRICITY Authors: Pred. VŠ Meris Rahmanović dipl.ing.el.teh., Semir Nurkić dipl.ing.el.teh. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZNAĈAJ, PRAVNI OKVIRI I STANJE SIGURNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA NA PODRUČJU POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE THE SIGNIFICANCE, LEGAL FRAMEWORK AND SAFETY STATE OF PASSENGER BUS TRANSPORT IN THE POŽEGA-SLAVONIA COUNTY Authors: Pred. VŠ Nermin Palić, Prof. dr. Velibor Peulić, Mag. iur. Goran Matijević EXPERT ARTICLE RUKOVOĐENJE AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA U BOSNI I HERCEGOVINI MANAGEMENT OF FIREFIGHTING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Prof. dr. Željko Knežiček, vanr. prof.

2019. year - number 1

REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER BRENDIRIRANJE KAO PREUVJET STVARANJA POZITIVNOG KORPORATIVNOG IMIDŽA U JAVNOSTI BRANDING AS A PREREQUISITE TO CREATING A POSITIVE CORPORATE IMAGE IN THE PUBLIC Author: Prof. dr. sc. Seid Masnica EXPERT ARTICLE PRINCIPI KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNO PONAŠANJE U POSLOVANJU SAVREMENIH KOMPANIJA PRINCIPLES OF COMMUNICATION AND PROFESSIONAL DEMEANOR IN BUSINESS OPERATIONS OF MODERN COMPANIES Author: Prof. dr. sc. Seid Masnica EXPERT ARTICLE PRAVILNIK O RADU AUTONOMNI IZVOR RADNOG PRAVA U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU WORKING REGULATIONS AN AUTONOMOUS SOURCES OF LABOUR LAW IN CROATIAN LEGISLATION Author: Pred. VŠ Ninoslav Gregurić-Bajza EXPERT ARTICLE SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE U ZAŠTITI INTERESA RADNIKA UNION AND WORKERS COUNCIL TO PROTECT WORKERS' INTERESTS Author: Pred. VŠ Ninoslav Gregurić-Bajza EXPERT ARTICLE INOVACIJE - KLJUČNI ČIMBENIK RASTA I RAZVOJA PODUZEĆA I POKRETAČKA SNAGA NACIONALNE EKONOMIJE INNOVATIONS - KEY FACTOR OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY AND DRIVING FORCE OF THE NATIONAL ECONOMY Authors: Prof. VŠ Dragutin Funda, Kristijan Rašić, bacc. oec, Goran Funda, struč. spec. com REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER REFORMA PRAVOSUDNOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI I PROBLEMI U FUNKCIONISANJU REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND PROBLEMS IN FUNCTIONING Author: Prof. dr. Almin Dautbegović, Prof. dr. Nedţad Korajlić., Doc. dr. Agim Nuhiu, Dr. Ajten Ramadani EXPERT ARTICLE OVISNOST O KOCKI – PRIMJERI IZ PRAKSE GAMBLING ADDICTION - EXAMPLES FROM PRACTICE Author: Tomica Starčević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA – KAZNENO DJELO I KRIMINOLOŠKO PSIHOLOŠKI FENOMEN ABUSE OF ANIMALS - CRIMINAL OFFENSE AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGICAL PHENOMENON Author: Tomica Starčević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim., Doc. dr. Kenan Ademović EXPERT ARTICLE KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI S UGLEDOM NA EVROPSKU UNIJU CRIMINAL PROTECTION OF INDUSTRIAL OWNERSHIP RIGHTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH ADMISSION TO THE EUROPEAN UNION Author: Admir Čoko, MA REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER SILOVANJE U RATU - VIKTIMOLOŠKE PERSPEKTIVE RAPE IN WAR - VICTIMOLOGY PERSPECTIVES Authors: Prof. dr.sc. Agim Nuhie, Dr. sc. Ajten Ramadani, Doc. dr. Kenan Ademović, Naida Korajlić, MA EXPERT ARTICLE PODRŠKA ŽRTVAMA KRIVIČNOG DJELA NASILJA U PORODICI KROZ KRIVIČNI POSTUPAK I KAŽNJAVANJE POČINILACA NASILJA SUPPORT TO THE VICTIMS OF CRIMINAL OFFENSE OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH THE CRIMINAL PROCEEDINGS AND PUNISHMENTS OF CRIMINAL OFFENDERS Author: Tutić Selma EXPERT ARTICLE KORUPCIJA, STANJE I MJERE THE STATE OF CORRUPTION, MEASURES Author: Dr. sc. Dinarević Mirza EXPERT ARTICLE SPOLNA AKTIVNOST I KONTRACEPCIJA MEĐU ADOLESCENTIMA SEX ACTIVITY AND CONTRACEPTION BETWEEN ADOLESCENTS Authors: Doc. dr. sc. Zrinka Puharić, Flavija Kušenić, bacc. med. techn., Dr. sc. Ina Stašević, v. pred. EXPERT ARTICLE ANALIZA VITALNOSTATISTIČKIH I DEMOGRAFSKIH POKAZATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ANALYSIS OF VITAL STATISTICAL AND DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE REPUBLIC OF CROATIA Author: Dr. sc. Ina Stašević, v. pred., Goranka Rafaj, pred., Prof. dr. sc. Darko Ropac REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U ŽELJEZNICAMA SRBIJE: IZAZOVI I PERSPEKTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SERBIAN RAILWAYS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES Authors: Prof. dr. Emil Velinov, Prof. dr. Vasko Vassilev, Pred. VŠ Nermin Palić EXPERT ARTICLE KOHERENTNOST EFIKASNE I RACIONALNE REALIZACIJE USLUGA CESTOVNOG PREVOZA S PROSPERITETNIM RAZVOJEM ORGANIZACIJE COHERENCE OF EFFICIENT AND RACIAL IMPLEMENTATION OF ROAD TRANSPORT SERVICES WITH THE PROSPERITY DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION Author: Mr. oec. Zvonko Ladešić EXPERT ARTICLE MJERE ZA USPOSTAVLJANJE SIGURNIJE URBANE MOBILNOSTI MEASURES FOR ESTABLISHING SAFE URBAN MOBILITY Authors: Pred. VŠ Nermin Palić, Prof. dr. Velibor Peulić, Goran Matijević EXPERT ARTICLE KARAKTERISTIKE ISTRAGA ZRAKOPLOVNIH NESREĆA UZROKOVANIH DJELOVANJEM EKSPLOZIVNIH NAPRAVA CHARACTERISTICS OF INVESTIGATION OF AVIATION ACCIDENTS CAUSED BY EXPLOSIVE DEVICES Author: Marko Đuzel EXPERT ARTICLE IMPLEMENTACIJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZASNOVAN NA BAZAMA ZNANJA IMPLEMENTATION OF THE REAL ESTATE CADASTRE BASED ON KNOWLEDGE BASES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Prof. dr. Radivojević Mladen, Prof. dr. Milica Tepšić

2019. year - number 2

EXPERT ARTICLE TEMELJNI OBLICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U HRVATSKOM PRAVNOM SUSTAVU BASIC FORMS OF COMPANIES IN THE CROATIAN LEGAL SYSTEM Author: Ninoslav Gregurić-Bajza, mag. iur. EXPERT ARTICLE ZASTUPANJE I VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LEGAL REPRESENTATION AND MANAGMENT OF LIMITED LIABILITY COMPANIES Authors: Ninoslav Gregurić-Bajza, mag. iur., Stjepan Strahinec, bacc. crim. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ŽALBA KAO SREDSTVO PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI APPEAL AS A MEANS OF LEGAL POTECTION IN PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES Author: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić EXPERT ARTICLE TUŽBA BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE ZA GENOCID PROSECUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGAINST SERBIA AND MONTENEGRO FOR GENOCIDE Author: Mr. sc. Željko Petrović EXPERT ARTICLE STRATEGIJE IZRADE MODELA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD MOBINGA STRATEGIES FOR MAKING PREVENTION MODELS AND MOBING PROTECTION Author: Doc. dr. Irmelina Karić ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE POLICIJSKO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI POLICE LAW IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Enes Bezdrob, MA REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER POLITIKA SANKCIONISANJA POČINITELJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U I VAN ZLOČINAČKOG KOLEKTIVITETA U PRAKSI SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2009 - 2015. GODINE PUNISHMENT POLICY FOR ORGANIZED CRIME OFFENDERS IN AND OUTSIDE THE CRIMINAL COLLECTIVITY IN THE PRACTICE OF THE COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE PERIOD 2009 - 2015. Author: Azra Jamaković, MA REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ISTRAŽIVANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA NASTANAK RECIDIVIZMA KOD MALOLJETNIH DELINKVENATA RESEARCH RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF RECIDIVISM IN JUVENILE DELINQUENTS Author: Dr. sc. Ina STAŠEVIĆ, v. pred. EXPERT ARTICLE TROUGAO PREVARE - SLUČAJ BERNARD MADOFF TRIANGLE FRAUD - THE CASE OF BERNARD MADOFF Author: mr Nemanja Budimir EXPERT ARTICLE BIHEVIORALNA EKONOMIJA I PSIHOLOGIJA EKONOMSKOG PONAŠANJA I ODLUČIVANJA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU BIHEVIORAL ECONOMY AND PSYCHOLOGY OF ECONOMIC BEHAVIOR AND SELECTION OF MARKET CONSUMERS Author: Prof. VŠ dr. Haris Šarganović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ANALIZA ODNOSA S JAVNOŠĆU KAO FUNKCIJE KOJA NADILAZI GRANICE U ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI ANALYSIS OF THE PUBLIC RELATIONS AS THE FUNCTION WHICH TRANSCENDS THE BOUNDARIES WITHIN ORGANIZATIONAL STRUCTURE Author: Mr. sc. Asim Šahinpašić EXPERT ARTICLE REGIONALNA POLITIKA I ZNAČAJ KLASTERA ZA REGIONALNI RAZVOJ REGIONAL POLICY AND THE IMPORTANCE OF CLUSTERS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Author: Prof. VŠ dr. Dragutin Funda, Leonardo Bošnjak, bacc.oec., Goran Funda, struč.spec.comm. EXPERT ARTICLE AFIRMIRANJE I ZAGOVARANJE ENERGETSKE POLITIKE U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA AFFIRMATION AND ADVOCACY OF ENERGY POLICY IN THE FUNCTION OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT Author: Doc. dr. Emir Tahirović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, ZAPOSLENOST-NEZAPOSLENOST I VREDNOVANJE RADA PRIJE I NAKON ULASKA U EU NA PRIMJERU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE DEMOGRAPHIC INDICATORS, EMPLOYMENT-UNEMPLOYMENT AND EVALUATION OF LABOR BEFORE AND AFTER ENTRY INTO THE EU IN THE CASE OF POŽEGA-SLAVONIA COUNTY Author: Prof. dr. Velibor Peulić, dipl. ecc., Mag. iur. Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, Pred. VŠ Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom. EXPERT ARTICLE ULOGA SAOBRAĆAJNIH INŽENJERA U PROJEKTOVANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PRIMJERU GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE: R-469 ŽIVINICEMEĐAŠ (TREĆA SAOBRAĆAJNA TRAKA) THE ROLE OF TRAFFIC ENGINEERS IN THE DESIGN OF TRAFFIC SIGNALIZATION ON THE EXAMPLE OF THE MAIN PROJECT OF TRAFFIC SIGNALIZATION: R-469 ZIVINICEMEZASH (THIRD LANE) Author: Doc. dr. sc. Esad Mušanović, dipl.ing.saob., Amer Kudumović, dipl.ing.građ., Amila Mušanović, dipl.ing.građ. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER PRIRODNI I TEHNIČKI POTENCIJAL SUNČEVE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI NATURAL AND TECHNICAL SOLAR ENERGY POTENTIAL IN BOSNIA & HERZEGOVINA Author: Haris Lulić, Adnan Đugum EXPERT ARTICLE AUTOMATSKA PODMAZIVANJA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA AUTOMATIC LUBRICATION OF ROLLING BEARINGS Authors: Pred. VŠ Slobodan Jurić, dipl. ing., Pred. VŠ Rodoljub Blaženović, dipl.ing. BOOK REVIEW KULTURA PONAŠANJA: PRIRUČNIK ZA SVAKODNEVNI, GRAĐANSKI, POSLOVNI I DIPLOMATSKI ŽIVOT: LIJEPO PONAŠANJE OD OBITELJSKOG DOMA DO KRALJEVSKOG DVORA A CULTURE OF BEHAVIOUR: A HANDBOOK FOR EVERYDAY CIVIC, BUSINESS AND DIPLOMATIC LIFE: GOOD MANNERS – FROM TABLE MANNERS TO THE ROYAL COURT Author: Milada Privora BOOK REVIEW MEDIJSKI KODEKS: SMJERNICE ZA SENZIBILIZIRANO IZVJEŠTAVANJE O NASILJU PREMA ŽENAMA I FEMICIDU THE MEDIA CODE: GUIDELINES FOR SENSITIZED REPORTING ON THE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ON FEMICIDE urednica Nevenka Sudar; suradnici Srđan Kerčević, Monika Valečić, Ema Tarabochia

2020. year - number 1

REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER INVALIDITET I DEVIJANTNOST - SOCIOLOŠKI ASPEKT DISABILITY AND DEVIANCE - SOCIOLOGICAL ASPECT Author: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Prof. dr. Armin Kržalić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER SUICIDALNO DRUŠTVENI MENTALITET U POST - RATNOM DRUŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE SUICIDAL SOCIAL MENTALITY IN THE POST - WAR SOCIETY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Amila Taljanović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZNAČAJ FORENZIČKIH (KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKIH) PROCEDURA SIGNIFICANCE OF FORENSIC PROCEDURES Authors: Prof. dr. Muamer Kavazović, Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, Prof. dr. Dina Bajraktarević Pajević, Prof. dr. Nedžad Korajlić ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE UTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI IZAZIVANJA LATENTNIH TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA SA VOĆA I POVRĆA I MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA NJIHOVE STAROSTI (EKSPERIMENTALNA STUDIJA) POSSIBILITY OF DEVELOPING LATENTPRINTS FROM FRUITS AND VEGETABLES AND DETERMINING THEIR AGE (EXPERIMENTAL STUDY) Authors: Prof. dr. Muamer Kavazović, Samil Hasanbašić, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Prof. dr. Nebojša Bojanić, Ass. Kenan Hodžić EXPERT ARTICLE RUKOVOĐENJE POLICIJOM PUTEM POLICIJSKIH KOMESARA I NEZAVISNIH ODBORA KAO PERFIDAN MODUS UTICAJA POLITIKE NA OBAVLJANJE POLICIJSKIH POSLOVA POLICE MANAGEMENT THROUGH POLICE COMMISSIONER AND INDEPENDENT COMMITTEES AS A PERFIDE MODUS OF POLITICAL INFLUENCE ON POLICE AFFAIRS Author: Mr. sci. Hasan Pleh REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ANALIZA RADNOPRAVNOG ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE KAO POTISNOG FAKTORA MIGRACIJA ANALYSIS OF LABOR LAW LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A PUSH FACTOR OF MIGRATION Authors: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER MODERNA UPRAVA MODERN ADMINISTRATION Authors: Tomica Starčević, univ.spec crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim., Branka Mandić, struč. spec. admin. publ., Naida Korajlić, MA REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA STRANAKA U POSTUPCIMA PRED ORGANIMA UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS OF PARTIES IN PROCEEDINGS BEFORE ADMINISTRATIVE BODIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Mr. sci. Franjo Ljubas, Mr. sci. Kenan Vehabović ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE UPRAVLJANJE KRIZAMA I NJENA ULOGA U JAČANJU NACIONALNE SIGURNOSTI CRISIS MANAGEMENT AND ITS ROLE IN STRENGTHENING OF NATIONAL SECURITY Author: Turki Eid A. AlBaqami EXPERT ARTICLE SIMULACIJSKE VJEŽBE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE SIMULATION EXERCISES IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CROATIA Author: Dijana Lujanac, mag. kriz. men. EXPERT ARTICLE CYBER KRIMINAL I ZAŠTITA PRIVATNOSTI U CYBER SVIJETU CYBER CRIMINAL AND PRIVACY PROTECTION IN THE CYBER WORLD Authors: Mirsada Karahmetović dipl. pravnik, Kenan Mujić dipl. ing. elektrotehnike, Vahidin Đaltur mr. sci. IT EXPERT ARTICLE OSNOVNI IT SIGURNOSNI TESTOVI KALI LINUXOM BASIC IT SECURITY TESTS WITH KALI LINUX Authors: Antun Matija Filipović, v. pred., mag. eur. posl. stud., Vladimir Bralić, pred., mag. inf., Bruno Valić, pred., struč. spec. ing. techn. inf. EXPERT ARTICLE APLIKACIJA ZA PRIKAZ HTML5 BOJA PYTHONOM U OBLIKU PRAVOKUTNIKA THE APPLICATION TO DISPLAY HTML5 COLORS WITH PYTHON IN THE SHAPE OF A RECTANGLE Authors: Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, profesor emeritus, Doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf., univ. spec. oec., predavač EXPERT ARTICLE RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS Author: Pred. VŠ Pavao Sović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER SMART SPECIALIZATION STRATEGY AND TOURISM TOWARDS AN INNOVATION-DRIVEN GROWTH AND ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PAMETNA STRATEGIJA SPECIJALIZACIJE I TURIZAM PREMA RASTU VOĐENOM INOVACIJAMA I PROCESA PREDUZETNIČKOG OTKRIVANJA Author: Ph. D. Candidate Irma Imamović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ISTRAŽIVANJE STAVOVA STUDENATA O KORIŠTENJU INTERNET BANKARSTVA RESEARCH OF STUDENTS' ATTITUDES TOWARD THE USE OF INTERNET BANKING Authors: Prof. dr. Nenad Brkić, Suzana Nikačević, MA EXPERT ARTICLE RAZVOJ AUTENTIČNOG LEADERSHIP-A DEVELOPMENT OF AUTHENTIC LEADERSHIP Author: Ph. D. Candidate Irma Imamović, Suzana Nikačević, MA EXPERT ARTICLE CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE KAO AKTIVNOST MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA U HRVATSKOJ POLICIJI LIFELONG EDUCATION AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITY IN CROATIAN POLICE Authors: Horvat Alen, str. spec. menadžmenta javnog sektora, Vencl Krešimir, str. spec. kriminalistike, Mr. sc. Pušeljić Mato, viši predavač REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ANALIZA NOMINALNIH KRITERIJA KONVERGENCIJE ZA UVOĐENJE EURA U HRVATSKOJ, STANJE I PERSPEKTIVE PRED SLJEDEĆI IZVJEŠTAJ O KONVERGENCIJI EUROPSKE KOMISIJE I EUROPSKE CENTRALNE BANKE 2020.GODINE ANALYSIS OF THE NOMINAL CONVERGENCE CRITERIA FOR THE INTRODUCTION OF THE EURO IN CROATIA, STATE AND PERSPECTIVES BEFORE THE NEXT REPORT ON THE CONVERGENCE OF THE EUROPEAN COMMISSION AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK IN 2020 Author: Prof. VŠ dr. Haris Šarganović EXPERT ARTICLE RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE I POREZNE PRIJEVARE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ACCOUNTING MANIPULATIONS AND TAX SCAMS IN THE FINANCIAL STATEMENTS Author: Maja Buljat, mag. oec., predavač, Dario Lešić, univ. spec. oec., predavač, Martina Ložnjak EXPERT ARTICLE KOMPARATIVNA ANALIZA OPOREZIVANJA KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRAVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE PROFIT TAXATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE REPUBLIC OF SERBIA Authors: Ksenija Šolčić, Maja Buljat, mag.oec., Dario Lešić, univ.spec.oec. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER STRATEGIJE I MJERE ZA SMANJENJE KONCENTRACIJE ZAGAĐIVAČA U ZRAKU (PREVASHODNO PM 2,5) U GRADSKIM PODRUČJIMA STRATEGIES AND MEASURES THAT FACILITATE THE REDUCTION OF THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTANTS (PRIMARILY PM 2.5) IN URBAN AREAS Author: Dinarević Mirza, dr. sci. iur. EXPERT ARTICLE ŠTETAN UTICAJ BUKE NA RADNIKE U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I METODE ZA KONTROLU U PROCESU PROJEKTOVANJA, GRADNJE I MODERNIZACIJE PROIZVODNIH SISTEMA HARMFUL EFFECTS OF NOISE ON WORKERS IN INDUSTRIAL PRODUCTION AND CONTROL METHODS IN THE PROCESS OF DESINGING, CONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS Authors: Pred. VŠ. Rodoljub Blaženović, dipl. ing. Prof. VŠ. Slobodan Jurić, dipl. ing.

2020. year - number 2

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE O NOSIOCIMA UPRAVNE FUNKCIJE I NJENIM OBILJEŽJIMA (SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU) THE HOLDERS OF ADMINISTRATIVE FUNCTION AND ITS CHARACTERISTICS (WITH SPECIAL EMPHASIS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA) Author: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić, Pred. VŠ Mirzo Selimić EXPERT ARTICLE PRAVNA DETERMINACIJA I KOMPARACIJA KONFEDERACIJA I FEDERACIJA LEGAL DETERMINATION AND COMPARISON OF CONFEDERATIONS AND FEDERATIONS Author: Dr. sc. Željko Petrović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER INFORMANT I INFORMATOR U BOSNI I HERCEGOVINI (SLIČNOSTI I RAZLIKE) INFORMANT AND INFORMER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (SIMILARITIES AND DIFFERENCIES) Authors: Dr. sc. Semir Šarić, Pred. VŠ Mirzo Selimić, Oliver Spasovski REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER POJAM I ELEMENTI SISTEMA SIGURNOSTI THE CONCEPT AND ELEMENTS OF TEH SECURITY SYSTEM Authors: Doc. dr. Armin Kržalić, Prof. dr. Fuad Purišević, Prof. dr. Bakir Alispahić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER PROPAGANDA KAO OBLIK SPECIJALOG RATA PROPAGANDA AS A FORM OF SPECIAL WAR Author: Prof. dr. Bakir Alispahić ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE O TROŠKOVIMA KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ: PROMIŠLJANJA I ZAPAŽANJA ZA BUDUĆA PROUČAVANJA NA PRIMJERU KAZNENOG DJELA RAZBOJNIŠTVA COST OF CRIME IN CROATIA: REFLECTION AND OBSERVATIONS FOR FUTURE STUDIES ON THE EXAMPLE OF THE ROBBERY Author: Ivan Pakšić, struč. spec. krim. REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ANALIZA I INTERPRETACIJA PODATAKA O STOPI SUICIDA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF SUICIDE RATE DATA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE PERIOD FROM 2005 TO 2015 Author: Dr. sc Amila Taljanović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ILEGALNE MIGRACIJE I KRIJUMČARENJE LJUDI PREKO GRANICE S OSVRTOM NA BOSNI I HERCEGOVINU ILLEGAL MIGRATION AND SMUGGLING OF PEOPLE ACROSS THE BORDER WITH REFERENCE TO BOSNIA AND HERZEGOVINA Authors: Mersudin Omerhodžić, MA, Oliver Spasovski EXPERT ARTICLE PSIHOSOCIJALNE POSLJEDICE KRIZA PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF THE CRISIS Author: Doc. dr. Irmelina Karić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER VAŽNOST DUE DILIGENCEA U PROCESIMARESTRUKTURIRANJA PODUZEĆA THE IMPORTANCE OF DUE DUE DILIGENCE IN THE COMPANY RESTRUCTURING PROCESS Author: Doc. dr. Mersiha Slipičević, Ana Barbić mag. oec. EXPERT ARTICLE EKOLOŠKI POREZI I NJIHOVA PRIMJENA U EUROPSKOJ UNIJI ECOLOGICAL TAXES AND THEIR APPLICATION IN THE EUROPEAN UNION Authors: Zvonimir Majić, univ. spec. oec., Prof. VŠ Dragutin Funda, Viš. Pred. Tomislava Majić EXPERT ARTICLE BENČMARKING KAO INSTRUMENT UPRAVLJANJA BENCHMARKING AS A MANAGEMENT INSTRUMENT Authors: Doc. dr. Mersiha Slipičević, Prof. VŠ Petar Tamamović REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ULOGA MENADŽMENTA U PROCESU DIGITALNE TRANSFORMACIJE THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION Authors: Krunoslav Čolak, Krunoslav Tušek, Mr.sc. Mato Pušeljić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER NOVA ZAPAŽANJA I RAZVOJ MODELA KOMBINOVANJA FINANSIRANJA OBRTNIH SREDSTAVA U SREDNJIM PREDUZEĆIMA NEW INSIGHTS AND DEVELOPMENT OF MODELS OF COMBINING WORKING CAPITAL FINANCE IN MEDIUM ENTERPRISES Author: Prof. dr. Milan Vemić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER KOMUNIKACIJA KAO TEMELJ MEĐULJUDSKIH ODNOSA I USPJEŠNOSTI ORGANIZACIJE COMMUNICATION AS THE FOUNDATION OF INTERPERSONAL RELATIONS AND THE SUCCESS OF THE ORGANIZATION Author: Jasmina Mrvoljak, struč. spec. comm., dr. sc. Ana Skledar Ćorluka, dr. sc. Sendi Deželić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER UMJETNA INTELIGENCIJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE Authors: Pred. VŠ Pavao Sović EXPERT ARTICLE NAČINI SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE TRAMVAJSKOG SAOBRAĆAJA WAYS TO REDUCE ELECTRICITY CONSUMPTION OF TRAM TRAFFIC Author: Pred. VŠ Ali Damadžić EXPERT ARTICLE DIMENZIONISANJE MIKROKOGENERACIJSKOG SISTEMA JEDNOG STAMBENOG OBJEKTA DIMENSIONING OF THE MICRO COGENERATION SYSTEM OF ONE RESIDENTIAL BUILDING Author: Pred. VŠ Semir Oglečevac REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER UPRAVLJANJE STRESOM KOD RUKOVODILACA I ZAPOSLENIKA U JAVNOJ UPRAVI STRESS MANAGEMENT OF MANAGERS AND EMPLOYEESIN THE PUBLIC MENAGEMENT Authors: Doc. dr. Suada Kuljaninović, Prof. dr. Fahrudin Fehrić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKIH REFORMI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION REFORMS IN THE BODIES STATE ADMINISTRATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Doc. dr. Suada Kuljaninović

2021. year - number 1

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE ANALIZA UZROKA ZRAKOPLOVNE NESREĆE ZRAKOPLOVA MEKEDONSKE VLADE KOJA SE DOGODILA 26. VELJAČE 2004. GODINE U BLIZINI MOSTARA ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE MACEDONIAN GOVERNMENT AIRCRAFT ACCIDENT WHICH HAPPENED ON FEBRUARY 26, 2004 NEAR MOSTAR Author: Mr. sc. Marko Đuzel ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE SKRIVENE I TEHNIČKE MJERE PRAĆENJA I ISTRAGE U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE KOSOVO HIDDEN AND TECHNICAL MONITORING AND INVESTIGATION MEASURES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KOSOVO Author: Doc. dr. Driton Muharremi ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE UPRAVNE, ODNOSNO IZVRŠNE VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI SPECIFICS OF THE ADMINISTRATIVE OR EXECUTIVE AUTHORITIES ORGANIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić, Pred. VŠ Mirzo Selimić ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE RAZLOZI ODBACIVANJA PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI REASONS FOR REJECTION OF BIDS IN PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES Author: Prof. VŠ dr Slaviša Bjelogrlić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI RAZVOJA PONAŠAJNIH PROJEKTNIH KOMPETENCIJA TE POGODNOSTI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH ZADATAKA KROZ TRADICIONALNE, VIRTUALNE I HIBRIDNE PROJEKTNE TIMOVE RESEARCH OF POSSIBLE DEVELOPMENT OF BEHAVIOURAL PROJECT COMPETENCIES AND SUITABILITY FOR PERFORMING TECHNICAL TASKS THROUGH TRADITIONAL, VIRTUAL AND HYBRID PROJECT TEAMS Author: Zlatko Barilović, PhD, Marko Šimac, Kristina Kobrehel Preskar REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ISTRAGA LICA MJESTA ZRAKOPLOVNE NESREĆE INVESTIGATION OF THE AIRCRAFT ACCIDENT SITE Author: Mr. sc. Marko Đuzel, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Pred. VŠ Mirzo Selimić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER SEKURITIZACIJA MIGRACIJA: ILEGALNE MIGRACIJE KAO SIGURNOSNA PRIJETNJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI SECURITIZATON OF MIGRATIONS: ILLEGAL MIGRATIONS AS SECURITY THREAT IN SOUTH EAST EUROPE Author: Senadin Šabanija REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER TEORIJE ZAVJERE I KRIZNO KOMUNICIRANJE U DOBA PANDEMIJE CONSPIRACY THEORIES AND CRISIS COMMUNICATION IN THE PANDEMIC AGE Author: Edin Garaplija REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER PREVENCIJA I SPRIJEČAVANJA DRUŠTVENIH KONFLIKATA U FUNKCIJI SIGURNOSTI I MIRA PREVENTION AND PREVENTION OF SOCIAL CONFLICTS IN THE FUNCTION OF SECURITY AND PEACE Author: Doc. dr. Mevludin Mustafić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER DINAMIKA SAVREMENOG TRANSATLANTIZMA I REFLEKSIJE NA STAGNACIJU REFORMSKOG PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI DYNAMICS OF CONTEMPORARY TRANSATLANTICISM AND REFLECTIONS ON THE STAGNATION OF THE REFORM PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Dr. sci. Amel Fako REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER ZABRANA DISKRIMINACIJE U MEĐUAMERIČKOM SISTEMU LJUDSKIH PRAVA PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM Author: Prof. VŠ dr Slaviša Bjelogrlić REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER REZULTATI TRANZICIJE NA TRŽIŠNU PRIVREDU, SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU RESULTS OF THE TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY, WITH REFERENCE TO BOSNIA AND HERZEGOVINA Author: Doc. dr. Mirjana Radaković, Prof. dr. Milinko Ranilović, Doc. dr. Mersiha Slipičević REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER REVALORIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA I NJEN UTICAJ NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE REVALUATION OF FIXED ASSETS AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS Author: Mr. Nemanja Budimir REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER KVALITET KAO ČINILAC KONKURENTNOSTI QUALITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS Author: Prof. dr. Petar Tamamović, Doc. dr. Mersiha Slipičević, Pred. VŠ Ana Barbić, Aleksandar Tamamović, dipl. ecc REVIEW OF SCIENTIFIC PAPER UVOD U JAVNE I MEDIJSKE POLITIKE INTRODUCTION TO PUBLIC AND MEDIA POLICIES Author: Doc. dr. Amer Džihana EXPERT ARTICLE OKONČANJE ISTRAGE - KRITIČKI OSVRT NA ZAKONSKO RJEŠENJE COMPLETION OF THE INVESTIGATION - CRITICS TO THE LAW AMENDMENTS Author: Dr. sci. Hasan Pleh EXPERT ARTICLE STATUS BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU DRUGE JUGOSLAVIJE STATUS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND YUGOSLAVIA Author: Dr. sc. Željko Petrović EXPERT ARTICLE UPRAVLJANJE DRŽAVOM I ULOGA UPRAVE I UPRAVLJANJA U PROCESIMA USVAJANJA JAVNIH POLITIKA GOVERNANCE AND THE ROLE OF ADMINISTRATION AND GOVERNANCE IN PUBLIC POLICY ADOPTION PROCESSES Author: Doc. dr. Emir Tahirović, Doc. dr. Ermin Kuka, Mr. Hazim Okanović EXPERT ARTICLE STACIONAR ARENA ZAGREB KAO PROJEKTNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ARENA ZAGREB AS A PROJECT ORGANIZATIONAL STRUCTURE Author: Krunoslav Tušek, Ivan Markotić, mag. oec., Mr. sc. Mato Pušeljić EXPERT ARTICLE RAZLIKE U ZNANJU ZAPOSLENIKA ZDRAVSTVENE I NEZDRAVSTVENE STRUKE DOMA ZDRAVLJA ŽUPANJA O HIV/AIDS-u I UTJECAJ KRATKOROČNE EDUKACIJE I KOMUNIKACIJE NA ZNANJE DIFFERENCES IN THE KNOWLEDGE OF HEALTH AND NONHEALTH PROFESSIONALS IN HEALTH CENTER ŽUPANJA ON HIV / AIDS AND THE IMPACT OF SHORT-TERM EDUCATION AND COMMUNICATION ON KNOWLEDGE Author: Danica Perić, mag. med. techn., Doc. dr. sc. Zrinka Puharić, Mr. sc.Tatjana Badrov, Đurđica Grabovac dipl. med. tech., Filip Puharić EXPERT ARTICLE ODRŽAVANJE I PRIMJENA DIZEL LOKOMOTIVE WLP50-EM/H ZA POTREBE TRANSPORTA ROVNOG UGLJA MAINTENANCE AND APPLICATION OF DIESEL LOCOMOTIVE WLP50-EM/H FOR THE NEEDS OF TRANSPORT OF FLAT COAL Author: Doc. dr. sc. Kasim Bajramović, Irfan Bajramović

2021. year - number 2

REVIEW ARTICLE NEFORMALNE POTRAŽNE RADNJE POLICIJSKIH AGENCIJA INFORMAL SEARCH ACTIONS OF POLICE AGENCIES Author: Mr. Ensad Korman REVIEW ARTICLE ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE CONFISCATION OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY Author: Mr. Ensad Korman REVIEW ARTICLE SIGURNOSNI ASPEKTI KRIJUMČARENJA MIGRANATA I TRGOVINE LJUDIMA SECURITY ASPECTS OF MIGRANT SMUGGLING AND TRAFFICKING IN PERSONS Author: Senadin Šabanija, MA REVIEW ARTICLE ZABRANA DISKRIMINACIJE U AFRIČKOM SISTEMU LJUDSKIH PRAVA PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN AFRICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM Author: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić REVIEW ARTICLE REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Authors: Prof. dr. Petar Tamamović; Doc. dr. Mersiha Slipičević; Aleksandar Tamamović, dipl.ecc; Lejla Palić, MA REVIEW ARTICLE ULOGA MONETARNE POLITIKE U SISTEMU DRŽAVE THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE STATE SYSTEM Authors: Doc. dr. Mirjana Radaković; Doc. dr. Mersiha Slipičević REVIEW ARTICLE POSTUPCI I MJERE SAMOZAŠTITNOG PONAŠANJA I SIGURNOSTI U DRŽAVNOJ UPRAVI PROCEDURES AND MEASURES OF SELF-PROTECTIVE BEHAVIOUR AND SECURITY IN PUBLIC ADMINISTRATION Author: Ivan Čulo REVIEW ARTICLE UPRAVLJANJE PARKING POTRAŽNJOM U GRADU SARAJEVU I MOGUĆNOST PRIMJENE PAMETNIH PARKING RJEŠENJA PARKING DEMAND MANAGEMENT IN THE CITY OF SARAJEVO AND THE POSSIBILITY OF APPLYING SMART PARKING SOLUTIONS Authors: PhD Igor Marković, dipl. ing. saobr. i kom; MA Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.; Igor Elez, bch. ing. cest.prom. REVIEW ARTICLE ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA DRŽAVNE CESTE D-38 I D-51 DIONICA POŽEGA-AUTOCESTA A3 ANALYSIS OF THE CURRENT CONDITION OF THE STATE ROAD D-38 AND D-51 SECTION OF POŽEGA-HIGHWAY A3 Authors: PhD Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff; MA Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.; Martina Matijević REVIEW ARTICLE ODGOVORNOST POSLODAVCA PREMA PRAVNOJ REGULATIVI U REPUBLICI SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI I EKONOMSKE IMPLIKACIJE NEBEZBEDNOG RADNOG OKRUŽENJA EMPLOYER'S RESPONSIBILITY TOWARDS LEGAL REGULATIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF AN UNSAFE WORKING ENVIRONMENT Authors: Doc. dr. Miliša Todorović; Selma Hadžić; Želimir Idrizović EXPERT ARTICLE ZAŠTITNI I RIZIČNI FAKTORI SUICIDA PROTECTIVE AND RISK FACTORS OF SUICIDE Author: Dr. sc Amila Taljanović

The journal provides an ideal opportunity for authors to articulate and present their scientific knowledge with the aim of extending the existing knowledge in these areas and provides an opportunity for young authors at the beginning of their career who want to gain scientific and research recognition both within the domestic and in the international scientific community.

Welcome

With the establishment of college "CEPS - Center for Business Studies" the idea emerged to start a scientific journal that would represent the result of the need for pointing out the important issues in the field of technical and social sciences, especially transport, energy, health and safety at work and fire protection, economy, criminology, in theory and practice.

Based on the decision of the Senate of College "CEPS - Center for Business Studies" Kiseljak, the following members of the editorial board were appointed, as follows:

Editor in Chief: Pred. VŠ Mirzo Selimić;
Prof. dr. Zenaid Đelmo;
Prof. dr. Nevzet Veladžić;
Prof. dr. Ratko Duev (Republika Sjeverna Makedonija);
Prof. dr. Atanas Kozarev (Republika Sjeverna Makedonija);
Prof. dr. Martin Folta (Češka Republika);
Prof. dr. Mladen Radivojević,
Prof. dr. Ranko Mujović (Crna Gora);
Prof. dr. Duško Pavlović (Hrvatska);
Prof. dr. Robert Štefko (Slovačka);
Prof. dr. Dragan Ilić (Srbija);
Prof. dr. Fuad Purišević;
Prof. dr. Velibor Peulić;
Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija);
Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić;
Prof. dr. Armin Kržalić;
Prof. dr. Alan Labus (Hrvatska);
Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska);
Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska);
Prof. VŠ Haris Šarganović;
Pred. VŠ Džemal Cinac;
Pred. VŠ Samir Ščetić;
Pred. VŠ Nermin Palić;
Pred. VŠ Dario Marušić;
Pred. VŠ Tijana Bombol Delevska (Republika Sjeverna Makedonija);
Pred. VŠ Semir Oglečevac.

We invite all authors from our country, and beyond to send their expert articles, reviews, reports, translations, etc. exclusively in electronic form, by post to the following address:

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“
Josipa bana Jelačića bb
71250 Kiseljak
n/r Mirzo Selimić, editor in chief
or by e-mail: izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com

Impresum

Publisher:
College "CEPS – Center for business studies"
Josipa bana Jelačića bb,
71250 Kiseljak

Editorial board:
Editor in Chief: Pred. VŠ Mirzo Selimić;
Prof. dr. Zenaid Đelmo;
Prof. dr. Nevzet Veladžić;
Prof. dr. Ratko Duev (Republika Sjeverna Makedonija);
Prof. dr. Atanas Kozarev (Republika Sjeverna Makedonija);
Prof. dr. Martin Folta (Češka Republika);
Prof. dr. Mladen Radivojević,
Prof. dr. Ranko Mujović (Crna Gora);
Prof. dr. Duško Pavlović (Hrvatska);
Prof. dr. Robert Štefko (Slovačka);
Prof. dr. Dragan Ilić (Srbija);
Prof. dr. Fuad Purišević;
Prof. dr. Velibor Peulić;
Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija);
Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić;
Prof. dr. Armin Kržalić;
Prof. dr. Alan Labus (Hrvatska);
Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska);
Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska);
Prof. VŠ Haris Šarganović;
Pred. VŠ Džemal Cinac;
Pred. VŠ Samir Ščetić;
Pred. VŠ Nermin Palić;
Pred. VŠ Dario Marušić;
Pred. VŠ Tijana Bombol Delevska (Republika Sjeverna Makedonija);
Pred. VŠ Semir Oglečevac.

Editor in chief: college lecturer Mirzo Selimić

Circulation: 200 copies

Print: Tiskara "Raster" d.o.o Mostar

Published twice a year

College "Center for Business Studies" in Kiseljak, Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2021.